SPECJALISTYCZNE DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROJEKTU PALI FUNDAMENTOWYCH DLA PROJEKTU „UEM MONACO ANSE DU PORTIER”

KLIENT

Sogefon SAM

Przybliżoną wartość PRACY

N.D.

Rok budowy

2019

Umowa ta zapewnia pomoc techniczn? dla firmy zaanga?owanej w wykonanie fundamentu palowego, który b?dzie musia? zosta? przeprowadzony przy budowie kompleksu nieruchomo?ci.

Projekt UEM MONACO ANSE DU PORTIER jest z pewno?ci? jedn? z najwa?niejszych rozlicze? nieruchomo?ci w Ksi?stwie Monako. Nowy projekt urbanizacyjny, zbudowany na morzu, obejmuje budow? pó?wyspu o powierzchni oko?o 6 hektarów, który b?dzie go?ci? luksusow? eko-dzielnic? sk?adaj?c? si? z prawie 150 wysokiej klasy mieszka?, podziemnych parkingów, promenady, stref rekreacyjnych i rozrywkowych, obiektów publiczny jak i marina.

Nasza interwencja w ten projekt, cho? ograniczona do doradztwa technicznego przy pracach fundamentowych, by?a wa?nym pierwszym krokiem do rozpocz?cia naszej dzia?alno?ci we Francji.