ANALIZA WARIANTÓW DLA PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA I ORGANIZACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W IASI

KLIENT

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Przybliżoną wartość PRACY

75,000 (Design Value)

Rok budowy

2020 (End Design)

Projekt ma na celu ocen? dokonan? przez BERD w celu udzielenia po?yczki gminie Iasi w celu umo?liwienia miastu budowy nowego gara?u autobusowego i zajezdni tramwajowej, odpowiednio zaprojektowanego i wyposa?onego równie? z uwzgl?dnieniem nowego przyjazdu autobusów elektrycznych. Inwestycja ostatecznie zwi?kszy mobilno?? i efektywno?? transportu publicznego w Iasi.

Zakres prac obejmuje analiz? zidentyfikowanych opcji i uzasadnienie proponowanej najlepszej opcji przeniesienia zajezdni tramwajowej i / lub gara?u autobusowego. Konsultant przedstawi szeroki opis proponowanej najlepszej opcji inwestycyjnej, w tym podzia? na g?ówne sk?adniki i szacunki kosztów, a na koniec przedstawi wybran? opcj? beneficjentom i opracuje studium mo?liwo?ci, wymagane przez ustawodawstwo rumu?skie w celu uzyskania lokalnych zatwierdzenie przez rad? i kontynuowanie kolejnych etapów inwestycji. Umowa o us?ugi doradcze zosta?a pomy?lnie zako?czona w okresie od pa?dziernika 2019 r. Do marca 2020 r.