NADZÓR NAD PROJEKTEM I WYKONANIEM PODWIESZONEGO MOSTU NA DUNAJU W REJONIE BRAILA - RUMUNIA

KLIENT

Compania Nationala De Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A.)

Przybliżoną wartość PRACY

450.000.000

Rok budowy

2020

Spó?ka Italrom Inginerie Internationala S.r.l., w konsorcjum Metroul S.A. (Lider), Sistema S.r.l. oraz Arex S.r.l. wygra?a przetarg na Nadzór In?ynierski dla budowy Mostu Braila, jednego z najd?u?szych mostów wantowych na ?wiecie. Przetarg, opublikowany pod koniec 2018 r. i zako?czony w po?owie 2019 r., Zosta? przyznany na ??czn? kwot? 7,3 mln euro. Budowa b?dzie trwa?a cztery lata.

Wynik ten stanowi osi?gni?cie wa?nego celu dla Grupy ITR, która niedawno obchodzi swoje dziesi?ciolecie istnienia i otworzy?a nowe biura w Pary?u.

Most wisz?cy Br?ila, jest wa?n? przepraw? przez Dunaj i ??czy miasto Br?ila we wschodniej cz??ci Rumunii z regionem Tulcea na przeciwleg?ym brzegu. Projekt obejmuje budow? mostu wisz?cego o ??cznej d?ugo?ci 1 974,30 m, podzielonego na g?ówe prz?s?o centralne o d?ugo?ci 1120 m oraz na dwa prz?s?a boczne o d?ugo?ciach 489,65 m i 364,65 m. Dodatkowo umowa zak?ada Nadzór nad dwoma wiaduktami o d?ugo?ci 110 m ka?dy oraz 23 km drogi.

Prace zostan? opracowane przez w?osko-japo?skie konsorcjum utworzone przez Astaldi (Leader) i IHI Infrastructure Systems;

Szacowany koszt ca?kowity inwestycji wynosi oko?o 450 milionów euro (2,0 miliarda RON - 1,8 miliarda PLN)