METRO W BUKARESZCIE, LINIA 5 – ODCINEK TRONCO DRUMUL TABEREI – PANTELIMON – UNIVERSITATE

KLIENT

Astaldi S.p.A. - FCC Construcciones S.A. - Delta ACM S.r.l. - AB Construct S.r.l.

Przybliżoną wartość PRACY

260,000,000

Rok budowy

2011

Projekt

Realizacji linii 5 w Bukareszcie pod nazw? "Magistrala 5" stanowi wa?ny krok w kierunku rozwoju metropolitalnego systemu transportowego. Ta praca jest cz??ci? rozbudowanego programu rozwoju transportu metropolitalnego, który zapewnia zako?czenie linii 4 i budow? nowych linii 5, 6 i 7. W rzeczywisto?ci linia 5 reprezentuje bezpo?rednie po??czenie mi?dzy stref? zachodni? (sektor 6) a wschodem strefa (sektory 2 i 3) miasta. Omawiany segment obejmuje realizacj? pierwszych 9 stacji, pocz?wszy od linii g?ównej / zachodniej cz??ci miasta (Raul Doamnei), dochodz?cej do strefy pó??rodkowej, w s?siedztwie dzielnicy Cotroceni, a zw?aszcza Opery. Praca, pozyskana w drodze przetargu publicznego w kwietniu 2011 r. Przez JV Astaldi (lider JV) - Konstrukcja FCC - Delta ACM 93 - AB Construct, obejmuje realizacj? dziewi?ciu stacji na ??czn? d?ugo?? 1372 m, dwie linie tuneli, ka?dy o d?ugo?ci 6223 m i sum? prac artystycznych, w?ród których znajduj? si? wa?y wentylacyjne, zaslania i podstacje.

 

Stacji

Ten projekt zak?ada realizacj? 9 nowych stacji wzd?u? trasy linii metra, charakteryzuj?cych si? jedn? strukturaln? typologi?; ten sk?adaj?cy si? z pierwszego r.c. bocznych uk?adów membranowych, esencjalnych elementów funkcjonalnych do wykonywania wykopów i tymczasowego podparcia p?yt, a tak?e ko?cowej wyk?adziny sk?adaj?cej si? z r.c. ?cianki oprócz wewn?trznej struktury. Typologia konstrukcji stacji oraz warunki geologiczne i hydrologiczne w dotkni?tych obszarach pozwalaj? na podzia? 9 stacji w dwóch grupach, z których ka?da ma swoje problemy i rozwi?zaniem. Pierwsza cz??? zawiera stacje mi?dzy Raul Doamnei i Orizont. Prace te s? realizowane w sprzyjaj?cych warunkach geologiczno-geotechicznych w porównaniu z stacjami Academia Militara i Eroilor 2 pod wzgl?dem ogólnie jednorodnych i s?abiej przepuszczalno?ci gruntów, gdzie równie? poziom wody jest ni?szy w porównaniu z poziomem ulicy. Te stacje maj? ?redni? ró?nic? mi?dzy dnem wykopu w porównaniu do linii podstawowej oko?o 14 metrów i d?ugo?ci od 180 do 350 metri. W?ród tych siedmiu stacji najg??bsz? jest stacja Parc Drumul Taberei, która ma dno wykopu si?gaj?ce oko?o 16 metrów. A najd?u?sz? jest Raul Doamnei, osi?gaj?ca oko?o 350 metr. Struktura architektoniczna ma ogólnie ten samym schematem realizowanym, co dla starych stacji metra. Stacje s? generalnie realizowane przez dwa poziomy funkcjonalne: na wy?szym poziomie znajduj? si? przestrzenie publiczne i przestrzenie techniczne; ni?szy poziom reprezentuje plan peronów dla poci?gów. Wszystkie stacje s? zaprojektowane z ró?nymi miejscami wej?ciowymi od ulicy, co najmniej cztery w wi?kszo?ci przypadków. Stacje s? dost?pne po obu stronach g?ównej ulicy w pobli?u i na placu w przypadku dla stacji znajduj? si? na Parc Drumul Taberei. Academia Militara i Eroilor 2 to ostatnie dwie stacje w realizacji; po?o?one w pobli?u rzeki Dambovita, w dzielnicy Cotroceni. Te dwie stacje s? cz??ci? drugiej grupy. S? one znacznie odmienne w porównaniu do innych siedmiu pod wzgl?dem geometrii i technik budowlanych. W tej strefie jako?? gruntu ró?ni si? ca?kowicie: w rzeczywisto?ci wystepuja tam pola niehomogeniczne o zwi?kszonej przepuszczalno?ci, obok wy?szego poziomu wodono?nego w porównaniu z poprzednim. Te cechy geomorfologiczne, obok wymaga? geometrycznych dla toru, komplikuj? realizacj? tych stacji wymagaj?cych zmniejszenia kontyngentu konstrukcyjnego i szczególn? uwag? na kontrol? poziomu wodono?nego na etapach wykonawczych. Stacja Academia Militara, w przeciwie?stwie do innych, charakteryzuje si? ?redni? g??boko?ci? 22 metrów, wyposa?ona jest w dodatkowy poziom w porównaniu do innych i zredukowan? powierzchni?: d?ugo?? aproksu. 180 metrów na funkcjonalny obszar 9750 metrów kwadratowych. Stacja Eroilor 2 ma 23 metry ?redniej g??boko?ci na d?ugo?ci 220 m. Dla tej stacji schemat architektoniczny ró?ni si? od tej stosowanej dla innych stacji, bior?c pod uwag?, ?e Eroilor reprezentuje w?ze? po??czenia z "Magistrala 1".

 

W?z?y wentylacyjne

W?z?y wentylacyjne i przepompownie wodne zlokalizowane s? wzd?u? linii mi?dzy stacjami Brancusi - Romancierilor, Romancierilor - Parc Drumul Taberei, Drumul Taberei 34 - Favorit, Favorit - Orizont, Orizont - Academia Militara i Academia Militara - Eroilor 2. Z konstrukcyjnego punktu widzenia prace generalnie sk?adaj? si? z powierzchni rc pomieszczenie wentylacyjne usytuowane na g??boko?ci oko?o 6 metrów, a g??bsze wa?y wykrywaj?ce linie toru przez segmenty po??cze?. Podstacje energetyczne s? zasadniczo cz??ci? konstrukcji stacji i s? umieszczane, w wi?kszo?ci w specjalnie dedykowanych pomieszczeniach. Stacje transformatorów mocy do zarz?dzania ruchem zosta?y zaprojektowane jako niezale?ne struktury, w pobli?u stacji Parc Drumul Taberei i Academii Militara.

Tunel

Tunel metra obejmuje ca?y segment Raul Doamnei - Opera, na ca?kowit? d?ugo?? 6,2 km;