BUDOWA MOSTU PONAD DUNAJEM – KANAŁEM MORZA CZARNEGO - MEDGIDIA - CONSTANTA AUTOSTRADA

KLIENT

Astaldi S.p.A. - Max Bogl GMBH

Przybliżoną wartość PRACY

21,000,000

Rok budowy

2011

Most jest "zbalansowanym d?wigiem wspornikowym" i charakteryzuje si? centralnym prz?s?em d?ugo?ci 145 m, z dwoma symetrycznymi rozstawami 72,5 m. Ca?kowita d?ugo?? mostu, ??cznie z prz?slami przy wspornikach wynosi 292,0m. Prz?s?a s? ró?nej g??boko?ci, zapewniaj?c zakrzywione podgrzewanie, co charakteryzuje typowy paraboliczny kszta?t d?wigara pok?adowego. G??boko?? przekroju poprzecznego ró?ni si? od maksymalnej warto?ci 10,0 m, na osi mostka, do minimalnej warto?ci 2,40 m, w ?rodku i oporach. Górna powierzchnia ma szeroko?? 14,75 m i poprzecznie pochylon? do 2,5%, podobnie jak nachylenie poprzeczne drogi. Górna powierzchnia wykazuje zmienn? grubo?? od minimum 25 cm, w po?owie zakresu, do maksimum 45 cm, przy dwóch podporach po?rednich. Cz??? listwy skrzynkowej charakteryzuje si? powierzchni? dolnej powierzchni o zmiennej grubo?ci w pobli?u estakady, aby utrzyma? dolne sprasowywanie w?ókien poni?ej dozwolonego maksymum w tym miejscu. Grubo?? betonowych wst?g wynosi 30 cm dla segmentów rozpi?to?ci ?rodkowej i 40 cm dla najbli?szych segmentów estakady. Powirzchnia charakteryzuje si? wewn?trznymi ?ci?gnami, gdzie uk?ad rozci?gania charakteryzuje si? górn? i doln? pozycj?. Wewn?trzne ?ci?gna odgrywaj? istotn? rol? podczas faz konstrukcyjnych z uwagi na ich dzia?anie przeciwwagielaj?ce przeciwko samoczynnej aktywacji segmentów, a nast?pnie zmniejszaj? pionowe odchylenie wolnego wspornika pod ci??arami ci??aru. ?ci?gna górne s? symetryczne do estakady, z liniow? ?cie?k? w górnej p?ycie i krótkim odchyleniem pionowym w pobli?u ko?ca zakotwienia ?ci?gna. Mocowanie ?ci?gna znajduje si? na ko?cu ka?dego segmentu w obydwu wst?gach w górnym po?o?eniu, gdzie zdefiniowano szersz? stref? grubo?ci do 70 cm. Dolne ?ci?gno, uruchamiane na ko?cu etapu swobodnego stoku wspornikowego, znajduje si? wzd?u? dolnej powierzchni z zakotwieniem ko?cowym ?ci?gna, zlokalizowanym w konkretnym r.c. wewn?trzne blistry. Uk?ad dolnego ?ci?gna jest symetryczny do po?owy przedzia?u ?rodkowego i znajduje si? na ko?cu boku. Platforma mostu jest podparta dwoma filarami i dwoma wspornikami przez ?o?yska teflonowo-stalowe. Na ka?dym pod?o?u znajduj? si? dwa ?o?yska gara?owe, jedna z swobodnym przesuwem i jedna z jednokierunkowym (pod?u?nym) stopniem swobody. Pod?u?ny ogranicznik mostu jest podawany przez t?umiki lepkie, które ??cz? segment pok?adów oporowych z ?ciank? czo?ow? opornika, które wykazuj? sta?e zachowanie pod obci??eniami statycznymi i przemieszczeniem / pr?dko?ci? w wyniku dzia?ania dynamicznego w celu rozproszenia obci??e? sejsmicznych. Pod poprzecznym kierunkiem most jest przymocowany do filarów i oporników za pomoc? jednokierunkowych ?o?ysk do kó?, do ?adunków statycznych. W przypadku silnych dzia?a? sejsmicznych poprzeczne si?y poprzeczne s? przesy?ane przez r.c. klucze ?lizgowe zlokalizowane w intradzie sekcji powieszchni. Na 1 i 2 charakteryzuj? si? tym samym kszta?tem, ale ró?n? wysoko?ci?, odpowiednio, 17.40m i 16.15m. Estakada ma kszta?t pustego przekroju prostok?tnego o wymiarach zewn?trznych 8,0 m poprzecznych i 6,0 m oraz grubo?ci siatki 60-80 cm. Na górnym mo?cie znajduje si? kapita? g?ówny, o tym samym wymiarze zewn?trznym kierunku estakady, ale o sta?ym typie. Na szczycie kapita?u g?ównego znajduj? si? dwa ?o?yska r.c. bloku, który przenosi pionowe i poziome poziomy reakcji na pok?adzie. Na wzd?u?nej kraw?dzi kapita?u g?ównego zbudowane s? dwie ?ciany o wysoko?ci 1,25 m i grubo?ci 60 cm. Te cz??ci estakadt s? u?yteczne podczas etapów konstrukcyjnych stropów wsporczych, w których segment p?yt musi by? zamocowany na obrotach, stosuj?c tymczasowe wsporniki na górze tych ?cian. Odcinek podstawy Piersia jest pod??czony do r.c. masywna prostok?tna podstawa, o wymiarach 11,0mx13,0m i grubo?ci 2,0m, za?o?ona na pier?cienie ?cianek membranowych, zdolnych do przenoszenia w g??bokich statycznych i sejsmicznych si?ach pochodz?cych z nadbudówki. Obie podpory s? typu wylewanego. Dobór tego typu zosta? poparty ze wzgl?du na odpowiedni? wysoko?? karku tylnego, który osi?ga 8,8 m w SP1 i 10,5 mw SP2 oraz wysokie dzia?anie sejsmiczne, które mo?na rozwin?? tradycyjn?, pe?n? ?cian? oporow?. Struktura oporowa ma gniazdo górnej belki o kszta?cie litery L, które jest po??czone z tyln? ?cian?. Siedzenie belki odbiera zarówno pionowe, jak i poziome reakcje pomostu mostkowego, przez podk?adki ?o?yskowe i sejsmiczne pod?u?ne urz?dzenia oraz ci?nienie wsteczne wype?nienia wa?u. Siedzenie belki jest podtrzymywane przez wiele ?cian ?cinaj?cych o przekroju prostok?tnym o grubo?ci 1,0m i d?ugo?ci 4,9 m, wyrównanych do pod?u?nej osi pok?adu. Ka?da ?ciana ?cinaj?ca jest za?o?ona przez pod?o?e po?rednie r.c. p?yty, do dwóch g??bokich ?cian szczelinowych przenosz?cych obci??enia statyczne i sejsmiczne na g??boko?ci ziemi, pochodz?cych z nadbudówki i ci?nienia ziemi. Sejsmiczny projekt mostu zosta? oceniony poprzez nobliwe analizy. W szczegó?ach przyj?to, ?e w ekstremalnych sytuacjach morskich (Most Limit State) most tworzy ci?gliwo?? w cz??ci podstawowej dwóch filarów w kierunku poprzecznym i rozprasza si?? bezw?adno?ci wzd?u? kierunku wzd?u?nego z powodu lepkich amortyzatorów na oporach. Urz?dzenia te wykazuj? nielinearne zachowanie z pr?dko?ci? (to dlatego, ?e lepka w?a?ciwo?? cieczy znajduj?cej si? wewn?trz urz?dzenia), dlatego urz?dzenie sejsmiczne ma ograniczon? si?? maksymaln?, któr? mo?na rozwin??, zmniejszaj?c ryzyko przeci??enia ?cian tylnych ?cian i podparcia powierzchni.