MODERNIZACJA ODCINKA DROGOWEGO S.S. 212 “VAL FORTORA” – S.S. 212 / S.S. 369

KLIENT

Anas S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

107,000,000

Rok budowy

2000

Projekt jest cz??ci? modernizacji po??czenia drogowego mi?dzy rozwidleniem Pietralcina a? do San Bartolomeo in Galdo, dotycz?cych odcinka drogowego S.S.212 „Valle del Fortore” i odcinka S.S 369 „Appuro Fortorina”. Podstawowe problemy, zwi?zane z warunkami ruchu wzd?u? ca?ej drogi mi?dzy miastami z Benevento i wewn?trznych obszarów Fortore a? do drogi krajowej n.17 w prowincji Foggia, sk?oni?y ekspertów do podj?cia nale?ytych krokówdo przeprowadzenia projektu po??czenia obiektu. Celami w odniesieniu do których zosta? przeprowadzony projekt nowej infrastruktury, do wprowadzenia sieci drogowej odpowiedniej do w?a?ciwo?ci ruchu, do wymaganych warunków bezpiecze?stwa i i do konieczno?ci dróg, które zapewni? przejezdno?? nawet w przypadku intensywnych opadów ?niegu, s?: 1) zapewnienie szybkiego po??czenia mi?dzy San Bartolomeo in Galdo z g?ównym miastem prowincji, tak?e dla karetki pogotowia. 2) Zaoferowa? mieszka?com Fortore mo?lowo?? rozwoju poprzez pod??czenie infrastruktury z nowymi osiedlami. 3) W fazie planowania przebudow? dróg regionalnych gwarantuj?cych po??czenia mi?dzy Morzem Adriatyckim, a Morzem Tyre?skim. 4) W zakresie rozwoju turystyki, stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez po??czenie bezpo?rednie mi?dzy Pietrelcina (miejsce urodzenia Ojca Pio) a San Giovanni Rotondo. Projekt wykonawczy zosta? opracowany na podstawie obserwacji i gotowych planów oryginalnego projektu, zostawiaj?c niezmienione przekroje i ?cie?ki osi; – w ten sposób projekt dostosowawczy by? odpowiedzi? na istotne wymagania dotycz?ce wykonania obiektu. Charakterystyczne elementy budowy: ca?a budowa zosta?a podzielona na trzy oddzielne cz??ci ze wzgl?du na zakres prac. Etap 1 – od po??czenia drogi Pietrelcina do drogi do Dworca Pesco Sannita – Rozwój; ml 7.128; - Wi?kszy obiekt mostowy: 3 wiadukty w sumie ml 420, 1 tunel ml 960, 13 mostów i estakada i 4 metalowe w?azy; Koszt budowy: 88.668.400.000 euro; - przewidywany czas zako?czenia prac 730 dni. Etap 2 – od po??czenia drogi w Pesco Sannita do drogi w Bivio Reino (km 25+300 na odcinku S.S. 212)- Rozwój: ml 6.347; - Wi?kszy obiekt mostowy: 6 wiaduktów w sumie ml 2.214, 3 tunele ml 1.908, 1 estakada i 2 w?azy; Koszt budowy: 137.420.800.000 euro; przewidywany czas zako?czenia prac 1095 dni Etap 3 – od po??czenia dróg w Bivio Reino do drogi w San Marco dei Cavoti (odcinek S.S. 369) – Rozwój: ml 3.765; -wi?ksze obiekty mostowe: 1 wiadukt w sumie ml 180, 1 tunel ml 483, 4 mosty i estakada i 1 w?az; Koszt budowy: 56.407.200.000 euro; przewidywany czas zako?czenia prac 730 dni.