BUDOWA PARKINGU ORAZ MIEJSC HANDLOWYCH - DWORZEC AUTOBUSOWY W GROTTAMINARDA (AV)

KLIENT

A.IR. S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

8,410,000

Rok budowy

2006

Budowa Dworca Autobusowego Grottaminarda (AV) jest budow? szczególnego znaczenia programu infrastruktury w ramach projektu: „ System mobilno?ci w prowincji Avellino” rozpocz?ty przez Asesora odpowiedzialnego za Transport i Ruch w regionie Kampania we wspó?pracy z firm? A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A.. Budowa Dworca jest wa?n? cz??ci? rozwoju obszaru transportu w Grottaminarda. W zwi?zku z tym wspomniany program transportu drogowego, wi??e si? równie? z przewidzian? budow? dworca kolejowego, który poprzez utworzenie nowej sekcji, umo?liwi szybki transport towarów w porównaniu z „ Corridoio VIII” (trasa handlu towarami w wyniku wej?cia do Europy miast Wschodnich). Dlatego Dworzec nabiera nowego znaczenia w ramach kompleksowego systemu transportowego, przechodz?c od systemu autonomicznego (budynek terminala wraz z Dworcem) do w?z?a zintegrowanego z innymi rodzajami transportu (autobusy miejskie, kolej itp.). Budynek nowego Dworca Grottaminarda b?dzie zajmowa? powierzchnie, z wy??czeniem przystanków autobusowych, oko?o 1800 metrów kwadratowych. Rz?dna wysoko?ciowa budynku, wraz z parkingiem kolejowym i autobusowym, znajduje si? na 435,00 m n.p.m. Budynek w przybli?eniu ma kszta?t trójk?ta, charakteryzuje si? czteroma pi?trami nad poziomem terenu. Wysoko?? maksymalna obiektu wynosi 15,10 m od poziomu terenu. Zorganizowano nast?puj?ce bloki funkcjonalne, ?eby wprowadzi? ró?ne ulepszenia dla podró?uj?cych: - plac: utworzony pas dla ruchu pojazdów i chodniki dla pieszych, przestrze? do manewru i parking dla pojazdów, miejsce do za?adunku i roz?adunku dla podró?uj?cych –budynek dla podró?uj?cych: - parking autobusowy do za?adunku i roz?adunku pasa?erów; - parking dla autobusów oczekuj?cych; - strefa dla oczekuj?cych pasa?erów; kasa biletowa, poczekalnia; - obszar dla pracowników: biura, powierzchnia dla kierowców; - obszar przeznaczony do zarz?dzania i kontroli; - zewn?trzny obszar po??czenia podró?nych z komunikacj? miejsk?; -powierzchnia handlowa; parking dla pojazdów prywatnych. Wybór projektowy, opracowany w porozumieniu z Inwestorem jest nast?puj?cy: 1. Wysoka modalno?? i zdolno?? operacyjna Dworca autobusowego, 2. rozwój dzia?a? zwi?zanych z popraw? jako?ci transportu publicznego, 3. Miejska rola Dworca autobusowego, 4. D??y? do funkcjonalnego po?o?enia opartego na kryterium maksymalnego bezpiecze?stwa, 5. Polepszenie z wykorzystaniem technologii komputerowej, funkcji kontroli i zarz?dzania, 6. Zwi?kszenie dzia?alno?ci firmy