"Naukowcy mazą o realizacji wielkich rzeczy.
Inżynierowie je wykonują" (James Michener)

CERTYFIKACJA

ISO 9001

ISO 9001 Rodzina ISO 9000 dotyczy ró?nych aspektów zarz?dzania jako?ci? i zawiera niektóre z najbardziej znanym standardem ISO. Przepisy podaj? wszystkie instrukcje i narz?dzia dla firm i organizacji, które chc? udost?pni? swoje produkty i us?ugi w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Szczególnie Norma ISO 9001:2008 ustanawia kryteria dla zarz?dzania jako?ci? i standartami, które mog? by? certyfikowane. Mo?e by? u?ywana we wszystkich organizacjach du?ych i ma?ych, niezale?nie od zakresu prowadzonej dzia?alno?ci.

ISO 14001

ISO 14000 dostarcza praktycznych narz?dzi dla firm i organizacji, które d??? do ograniczenia ich wp?ywu na ?rodowisko i ci?g?ej poprawy ich ekologiczno?ci. ISO 14001:2004 ustanawia kryteria systemu zarz?dzania ?rodowiskiem i mo?e by? certyfikowany. Wyznacza ramy, które firma wykorzystuje i w obr?bie których si? porusza w celu wprowadzenia skutecznego systemu zarz?dzania ?rodowiskowego. Mo?e by? u?ywany w ka?dej organizacji, niezale?nie od bran?y.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health i Safety Assessment Series) okre?la wymagania dotycz?ce systemu zarz?dzania bezpiecze?stwem  i Higien? Pracy (BHP), zgodnie z przepisami prawa i zagro?eniami ryzyka, które mog? by? obecne w miejscu pracy. OHSAS 18001 jest w pe?ni zgodny z norm? ISO 9001 dla systemów zarz?dzania jako?ci? i ISO 14001 dla systemów zarz?dzania ?rodowiskiem. W ten sposób firmy ?atwo integruj? ze sob? te trzy ró?ne systemy zarz?dzania.

AFER

Rumuński Urząd Kolejowy

Numer rejestracyjny - autoryzowany dostawca kolei: AF 5694

Techniczna w sektorze kolejowym: AT 478/2013

Sekcja: Bucarest

Poświadczenie: Projektowanie, doradztwo i pomoc techniczna w dziedzinie infrastruktury kolejowej i metra.

APDP

Profesjonalne Stowarzyszenie Dróg i Mostów w Rumunii

Identyfikuj?ce si? numerem: 0305 / 18.11.09

Cz???: Bucarest

Potwierdzaj?ca: Roboty projektowe i nadzorcze dotycz?ce realizacji dróg, mostów i podobnych robót w ramach - CNADNR, w?adz regionalnych i lokalnych.

BIM

Nasi inżynierowie są certyfikowani w BIM MANAGEMENT przez zewnętrzną niezależną firmę zgodnie z normą UNI 11337