STUDIUM WYKONALNOŚCI I PROJEKT WYKONAWCZY DLA UKŁADU PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W COMARNIC: PLAC CENTRALNY - DN1

KLIENT

CNAIR S.A.

Przybliżoną wartość PRACY

N.A.

Rok budowy

2021

Ogólnym celem projektu jest zwi?kszenie efektywno?ci ekonomicznej rumu?skiej sieci transportowej i poprawa pr?dko?ci podró?owania mi?dzy Comarnic a Predeal poprzez odci??enie ruchu na istniej?cej trasie (DN1), poprawiaj?c w ten sposób ??czno?? na poziomie regionalnym. 

Wcze?niejsze Projekt dotyczy w szczególno?ci budowy przej?cia dla pieszych w centrum Comarnic, które pozwoli unikn?? zatorów na drodze krajowej DN1 w pobli?u placu Centralnego i drogi Ghioroc. 

Projekt b?dzie realizowany przez JV Metroul S.A. - Italrom Inginerie Internationala S.r.l. co wraz z trzema innymi podobnymi projektami w miejscowo?ciach Sinaia i Predeal potwierdza pozytywny trend z CNAIR S.A. 

Projekt zostanie uko?czony w 2021 roku.