PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TUNELI DLA ZADANIA: "ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19: RZESZÓW – BABICA”

KLIENT

JV Mostostal - Acciona C. for GDDKiA

Przybliżoną wartość PRACY

400 Mln

Rok budowy

2020

Nasza spó?ka IRP Biuro Projektów sp. z o.o., b?dzie wspó?pracowa?a z firm? Promost Consulting sp. z o.o. oraz z Grup? Acciona przy projekcie i budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku od w?z?a Rzeszów Po?udnie do w?z?a Babica.

Przedmiotowe Zadanie polega na wykonaniu drogi ekspresowej o d?ugo?ci ponad 10km, z wyj?tkowo du?? ilo?ci? skomplikowanych obiektów in?ynierskich, takich jak wiadukty, mosty, tunele oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych.  

IRP zajmie si? projektem dwóch tuneli ?rednicy ponad 15 m i d?ugo?ci 2,2 km ka?dy. Proces projektu i budowy konstrukcji podziemnych b?dzie szczególnie wyzywaj?cy i interesuj?cy z technicznego punktu widzenia ze wzgl?du na obecno?? Fliszu Karpackiego.

Proces budowy, ??cznie z pracami projektowymi i uzyskaniem wszystkich, niezb?dnych uzgodnie? i pozwole? potrwa cztery lata. Prace budowlane zostan? wykonane przez konsorcjum Mostostal - Acciona.

Warto?? umowy wynosi 2.230 Mln z? brutto.

Umowa na projekt S19 Rzeszów-Babica jest czwartym projektem tuneli, wykonywanym przez IRP w Polsce.