DROGI EKSPRESOWEJ S1: BIELSKO-BIAŁA – ŻYWIEC – ZWARDO ODCINEK PRZYBĘDZA-MILÓWKA (OBWODNICA WĘGIERSKA GÓRKA)

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Przybliżoną wartość PRACY

N.D.

Rok budowy

2020

IRP Biuro Projektow Sp.zo.o. dzisiaj podpisa?o umow? na projekt wykonawczy i nadzór autorski dla realizacji czterech tuneli drogowych w ramach budowy nowej drogi ekspresowej S1 Obej?cie W?gierskiej Górki w Polsce. Projekt zostanie opracowany na rzecz konsorcjum, które podpisa?o umow? na projekt i budow? „Drogi Ekspresowej S1: Bielsko-Bia?a – ?ywiec – Zwardo odcinek Przyb?dza-Milówka (obwodnica W?gierska Górka)“. IRP b?dzie zaanga?owana u boku firm polskich i ukrai?skich podczas projektowania prxzedmiotowego odcinka o d?ugo?ci oko?o 12 km. Projekt b?dzie realizowany od listopada 2019 r., a prace budowlane potrwaj? oko?o trzech lat.  IRP zajmie si? kompletnym projektem wielobran?owym czterech tuneli w ci?gu trasy g?ównej trasy, z których ka?dy ma d?ugo?? oko?o 1 km. ??cznie z wykonywanymi projektami dla dwóch odcinków trasy S19, w ci?gu ostatnich dwóch lat, firma IRP umacnia swoj? obecno?? w Polsce w bran?y projektowej dróg i kolei, a w szczególno?ci w bran?y mostowej i tunelowej.