OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA ODC. LINII KOLEJOWYCH NR 201 - BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO” ODCINEK C: OD KM 187+000 DO KM 203+512

KLIENT

General Client: Polskie Koleje Państwowe (PKP S.A.)

Przybliżoną wartość PRACY

N.A.

Rok budowy

2020

W listopadzie spó?ka IRP podpisa?a kontrakt na projekt budowlany i wykonawczy  dotycz?cy realizacji linii kolejowej w Polsce o d?ugo?ci 16 km.

Umowa, której realizacja rozpocznie si? pod koniec tego roku, potrwa dwana?cie miesi?cy i zostanie opracowana we wspó?pracy z innymi krajowymi i mi?dzynarodowymi firmami in?ynieryjnymi. W ramach kontraktu, firma IRP b?dzie pracowa? nad ponad pi??dziesi?cioma obiektami i zaprojektuje mosty, wiadukty i inne mniejsze konstrukcje kolejowe.

Szczegó?owo, projektowane zadanie polega na „Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214, i 229" realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ci?gu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” odcinek C: Gda?sk Osowa – Gdynia G?ówna tj. od km 187+000 do km 203+512 linii kolejowej nr 201. 

Projektowany odcinek kolejowy ma na celu polepszenie jako?ci us?ug przewozowych na linii kolejowej nr 201 i przechodzi przez Miasto Gda?sk i Miasto Gdynia. Na przedmiotowym odcinku znajduje si? 27 obiektów mostowych, w tym trzy du?e obiekty stalowe oraz 20 przepustów poprzecznych. 

Przewidywany koniec prac projektowych w roku 2020.