PROJEKTOWĄ DOTYCZĄCĄ KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ S-19, BABICA - DOMARADZ

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Przybliżoną wartość PRACY

4,000,000 (Design Value)

Rok budowy

2018 (Start Design)

Po wygranym przetargu w 2018 roku, IRP wraz z Promost Consulting S.r.l. otrzyma?a kolejn? ofert? projektow? dotycz?c? koncepcji programowej drogi ekspresowej S-19, Babica - Domaradz. Ten odcinek stanowi oko?o 23 km najbardziej trudnego fragmentu z ca?ego projektu zwi?zanego z budow? szybkiej drogi “Via Carpatia”.

Tereny, na których zlokalizowana jest obj?ta zamówieniem inwestycja to obszar powiatu: strzy?owskiego, gminy: Czudec, Strzy?ów, Niebylec oraz Brzozowskiego gmina Domaradz. Obszar ten stanowi? tereny le?ne, grunty u?ytków rolnych, ??ki, cz??ciowo nieu?ytki i ma?e zagajniki poro?ni?te drzewostanem, a tak?e tereny. Tras? przecinaj? cieki wodne i rowy melioracyjne. Pocz?tek projektowanego odcinka przyj?to za w?z?em Babica w km 21+650, gdzie planowana droga przecina rzek? Wis?ok i zwi?zany z ni? obszar Natura 2000, biegn?c dalej w kierunku po?udniowym. Za przysió?kiem Wielkie Pole dochodzi do planowanego w?z?a drogowego Strzy?ów-?arnowa w którym krzy?owa? si? b?dzie z droga powiatow? ?arnowa - Niebylec. MOP-y po obu stronach drogi, zaplanowano w rejonie miejscowo?ci Jawornik. Biegn?c dalej w kierunku po?udniowym, droga ekspresowa przecina drog? krajow? nr 19, po czym wchodzi w Hy?nie?sko-Gwo?nicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Nast?pnie, w rejonie miejscowo?ci Domaradz przecina drog? powiatow? Domaradz - Przysietnica, a dalej na po?udnie, krzy?uje si? z drog? wojewódzk? nr 886. Tam zaplanowano w?ze? Domaradz.

 

Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna S,

- pr?dko?? projektowa –100 km/h,

- pr?dko?? miarodajna – 110 km/h

- ilo?? pasów ruchu – 2 x 2,

- szeroko?? pasa ruchu – 3,50 m,

 

Obiekty in?ynierskie

Wg obecnego stanu zawansowania prac projektowych (10.2018 r.) przewiduje si? wykonanie:

W ci?gu drogi S19:

- 3/2 tuneli drogowych (prowadzone s? dzia?ania celem optymalizacji przebiegu S19 i zast?pienia 2 odr?bnych obiektów tunelowych jednym o korzystniejszych parametrach),

- 11 estakad,

- 1 most,

- 1 wiadukt,

- Obiekty poprzeczne:

- 6 wiaduktów,

- 2 przejazdy drogowe,

- 1 przej?cie górne dla zwierz?t,

- 6 przej?? dla zwierz?t zespolonych z obiektami,

- Przepusty na ciekach i rowach wg potrzeb.