PROJEKTOWĄ DOTYCZĄCĄ KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ S-19, BABICA - DOMARADZ

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Przybliżoną wartość PRACY

4,000,000 (Design Value)

Rok budowy

2018 (Start Design)

Po wygranym przetargu w 2018 roku, IRP wraz z Promost Consulting S.r.l. otrzymała kolejną ofertę projektową dotyczącą koncepcji programowej drogi ekspresowej S-19, Babica - Domaradz. Ten odcinek stanowi około 23 km najbardziej trudnego fragmentu z całego projektu związanego z budową szybkiej drogi “Via Carpatia”.

Tereny, na których zlokalizowana jest objęta zamówieniem inwestycja to obszar powiatu: strzyżowskiego, gminy: Czudec, Strzyżów, Niebylec oraz Brzozowskiego gmina Domaradz. Obszar ten stanowią tereny leśne, grunty użytków rolnych, łąki, częściowo nieużytki i małe zagajniki porośnięte drzewostanem, a także tereny. Trasę przecinają cieki wodne i rowy melioracyjne. Początek projektowanego odcinka przyjęto za węzłem Babica w km 21+650, gdzie planowana droga przecina rzekę Wisłok i związany z nią obszar Natura 2000, biegnąc dalej w kierunku południowym. Za przysiółkiem Wielkie Pole dochodzi do planowanego węzła drogowego Strzyżów-Żarnowa w którym krzyżować się będzie z droga powiatową Żarnowa - Niebylec. MOP-y po obu stronach drogi, zaplanowano w rejonie miejscowości Jawornik. Biegnąc dalej w kierunku południowym, droga ekspresowa przecina drogę krajową nr 19, po czym wchodzi w Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Następnie, w rejonie miejscowości Domaradz przecina drogę powiatową Domaradz - Przysietnica, a dalej na południe, krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 886. Tam zaplanowano węzeł Domaradz.

 

Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna S,

- prędkość projektowa –100 km/h,

- prędkość miarodajna – 110 km/h

- ilość pasów ruchu – 2 x 2,

- szerokość pasa ruchu – 3,50 m,

 

Obiekty inżynierskie

Wg obecnego stanu zawansowania prac projektowych (10.2018 r.) przewiduje się wykonanie:

W ciągu drogi S19:

- 3/2 tuneli drogowych (prowadzone są działania celem optymalizacji przebiegu S19 i zastąpienia 2 odrębnych obiektów tunelowych jednym o korzystniejszych parametrach),

- 11 estakad,

- 1 most,

- 1 wiadukt,

- Obiekty poprzeczne:

- 6 wiaduktów,

- 2 przejazdy drogowe,

- 1 przejście górne dla zwierząt,

- 6 przejść dla zwierząt zespolonych z obiektami,

- Przepusty na ciekach i rowach wg potrzeb.