STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY DROGI DUŻYCH PRĘDKOŚCI S19 „RZESZÓW - BABICA”

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Przybliżoną wartość PRACY

6,200,000 (Design Value)

Rok budowy

2019 (End Design)

Droga ekspresowa S19 na odcinku w. „Rzeszów Po?udnie’ – w. „Babica”  d?. ok. 10,3 km zlokalizowana b?dzie w województwie podkarpackim, w powiatach: rzeszowskim (gmina: Boguchwa?a, miejscowo?ci Rac?awówka, Niechobrz, Boguchwa?a, Mogielnica. Lutory?), strzy?owskim (gmina: Czudec, miejscowo?? Babica).

Dodatkowo w zakresie przedmiotowej inwestycji przewidywane jest wykonanie zasilania tunelu z GPZ (w m. Strzy?ów, Glinik Charzewski, ?arnowa, Po?omia, Wy?ne) w zwi?zku z czym, zlokalizowana jest na obszarze gmin Niebylec, Czudec i Strzy?ów.

Trasa drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Po?udnie – Babica  rozpoczyna si? w km 11+400 za w?z?em „Rzeszów Po?udnie”. Pocz?tkowo droga przebiega przez dzia?ki rolne, oraz ??ki – tereny nie zabudowane. Nast?pnie przecina tereny zabudowane miejscowo?ci Rac?awówka. Dalej trasa ponownie wkracza na tereny rolne nale??ce do miejscowo?ci Rac?awówka, Boguchwa?a i Mogielnica oraz tereny zabudowane miejscowo?ci Mogielnica. Projektowana droga S19, biegnie w kierunku po?udniowo-zachodnim, omijaj?c od strony pó?nocno-zachodniej miejscowo?? Lutory?. W rejonie tym  zaplanowano obustronne MOP-y I i MOP II „Lutory?”. Dalej droga przebiega przez teren le?ny, gzie wyst?puje tunel. Nast?pnie trasa drogi przebiega w s?siedztwie terenu zabudowanego przecinaj?c drog? wojewódzk? nr 988 oraz lini? kolejow? nr LK106. Po jej przekroczeniu, droga przebiega równolegle do istniej?cej DK 19, po jej zachodniej stronie, a? do w?z?a „Babica” km oko?o 21+671, gdzie ko?czy si? zakres opracowania.

 

Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S
- Pr?dko?? projektowa – 100 km/h
- Pr?dko?? miarodajna – 110 km/h
- Liczba pasów ruchu - 2x2
- Szeroko?? pasa ruchu - 3,5

 

Obiekty in?ynierskie  

1 Tunel, 

6 Estakad, 

2 Wiadukty nad S19,

1 Wadukt kolejowy,

3 Przej?cia dedykowane jedynie dla zwierz?t,

1 Przejazd pod S19,

1 W?ze? „Babica”  - w?ze? typu „tr?bka”.