BENCHMARKING AND FUNDING STRATEGY DLA USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RUMUNII

KLIENT

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Przybliżoną wartość PRACY

800,000 (Design Value)

Rok budowy

2018

EBRD SMART Framework contract Benchmarking and Funding Strategy to umowa na popraw? us?ug transportu publicznego i infrastruktury drogowej w miastach i powiatach Rumunii. Zadanie pomaga wybranym lokalnym administracjom publicznym i operatorom poprzez wsparcie analizy porównawczej zarz?dzania transportem publicznym i infrastruktur? drogow?. Benchmarking zapewni narz?dzie do porównywania wyników operacyjnych w grupie rówie?niczej, pomagaj?c:

- opracowywanie najlepszych praktyk i podejmowanie dzia?a? w celu poprawy wydajno?ci;

- monitorowanie jako?ci ?wiadczenia us?ug i wydajno?ci oraz monitorowanie wydajno?ci sektora.

W ramach tych ram realizowany b?dzie program obejmuj?cy wiele agencji w celu uzyskania bezpieczniejszych i d?ugoterminowych ?róde? finansowania. Strategia finansowania ocenia mo?liwe strategie finansowania i zapewnia szeroki dialog polityczny z zaleceniami do przyj?cia. Prowadzenie seminariów i roadshow w celu przedstawienia lepszych mo?liwo?ci w operacjach transportu publicznego i konserwacji dróg oraz stymulowania zwi?kszonego udzia?u sektora prywatnego. Umowa ramowa zosta?a podpisana w lutym 2018 r., A zostanie sfinalizowana w styczniu 2022 r.