STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCE ODBUDOWY LINII KOLEJOWEJ KRAJOWA - DROBETA TURNU SEVERIN - CARANSEBES, CZĘŚĆ WSCHODNIEGO KORYTARZA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO

KLIENT

Compania Naţională de Căi Ferate (CFR S.A.)

Przybliżoną wartość PRACY

5,200,000 (Design Value)

Rok budowy

2018

Studium wykonalno?ci dotycz?ce rehabilitacji Krajowej - Drobeta Turnu. Linia kolejowa Severin - Caransebes, cz??? korytarza Orient / East-Mediterranean, analizuje istniej?ce wyrównanie RW, zaczynaj?c od stacji Craiova w km 248 + 760, a ko?cz?c tu? przed wej?ciem do stacji Caransebes w km 474 + 925.

Odcinek kolejowy Craiova-Caransebe? ma d?ugo?? 226 km. Na tej linii kursuj? poci?gi pasa?erskie i towarowe, które obecnie licz? 32 punkty przekrojowe. Istniej?ca infrastruktura daleka jest od norm TEN-T, a tak?e wymaga? TSI, poniewa? jest w warunkach niskiego utrzymania, a wi?kszo?? jej konstrukcji jest bliska granicy ?ywotno?ci technicznej. Nie jest zgodny z nowymi przepisami i normami EN, ma obszary niestabilno?ci i stwarza ryzyko geotechniczne, hydrologiczne i hydrogeologiczne.

Linia przecina skomplikowany obszar z morfologicznego punktu widzenia, dlatego wa?na jest obecno?? du?ych prac, takich jak tunele, mosty i prace konsolidacyjne.

Podpisuj?c przedmiotow? umow?, spó?ka CFR S.A. d??y do poprawy standardów transportu poprzez dostosowanie do standardów europejskich.

Najwa?niejsze dane istniej?cej linii pokazano poni?ej:

- D?ugo?? trasy: 226 km

- Pe?na linia zelektryfikowana:

- Podwójnie zelektryfikowany: linia Craiova-Strehaia (60 km),

- Pojedynczo zelektryfikowany: Strehaia -Drobeta - Tr. Severin - Caransebe? to pojedyncza zelektryfikowana linia (166 km)

- Punkty podzia?u (stacje kolejowe (CF) i ruchome przystanki): 32

- Tunele: 11

- G?ówne mosty (o rozpi?to?ci powy?ej 10 m):

- Drobne mosty (o rozpi?to?ci poni?ej 10 m):

 

Us?ugi in?ynieryjne rozpocz??y si? w listopadzie 2018 r. W JV z Italferr S.p.A. i I.S.P.C.F. S.A. wci?? trwaj?.