CONSTRUCTION OF FIVE WIND FARMS – WIND FARMS IN REGIONE CALABRIA FOR VSV S.R.L.

KLIENT

VSV S.r.l.

Przybliżoną wartość PRACY

130,000,000

Rok budowy

2008

Zlecenie odnosi si? do bada? ?rodowiskowych oraz do wst?pnego projektu 5 farm wiatrowych zlokalizowanych na wielu obszarach regionu Kalabrii. Projekt, na zlecenie VSV S.r.l., ma na celu produkcj? energii odnawialnej o ??cznej mocy 152 MW, wykorzystuj?c generatory powietrza o mocy 1 MW i wielko?ci ponad 50 m. Ca?kowita kwota pocz?tkowo oszacowana w fazie projektu techno-ekonomicznego oraz koszty elektrowni, a tak?e prac niezb?dnych do wykonania ca?ej infrastruktury przekracza 130 milionów euro. Farma obejmuje instalacj? 45 wie? o mocy 1 MW o ??cznej mocy 45 MW. Elektrownia wiatrowa le?y w gminach Galatro, Laureana di Borrello i S. Peter Carida, na rozleg?ym p?askowy?u na ?redniej wysoko?ci +700 m, które z Plane Ghilina w gminie Galatro rozci?ga si? do Laureana di Borrello a nast?pnie S. Pietro di Carita. Farma obejmuje instalacj? 45 wie? 1 MW na ??czn? moc 45 MW. Elektrownia wiatrowa w Conflenti obejmuje farmy wiatrowe w gminie Conflenti na obszarze po?o?onym na po?udniowym zachodzie miasta, zwany Planem San Mazzeo wzd?u? linii z miastem Lamezia Terme. Jest to obszar o p?askiej morfologii i ograniczony zboczami M.te Faggio - M.te Tombarino i do zachodu przez Mancuso. Usytuowany na poziomie oko?o +1000 metrów. Obszar obsadzony zieleni? jest wolny od drzew, a jedynie jest zaro?ni?ty ro?linno?ci? krzaczast? i posiada dobre warunki wiatrowe. Projekt zak?ada instalacj? 11 wie? 1 MW o ??cznej mocy 11 MW. Elektrownia wiatrowa w gminie Platania obejmuje tereny po?o?one na pó?noc od miasta, zwane Serra Cyganów wzd?u? granicy z gmin? Decollatura. Znajduje si? na grzbiecie o ?redniej wysoko?ci na poziomie oko?o +1100 metrów i zmiejsza si? na po?udniu do wysoko?ci +970 metrów. Projekt zak?ada instalacj? 11 wie? 1 MW o ??cznej mocy 11 MW. Elektrownia wiatrowa w Gminie di Lago Projekt farmy wiatrowej mie?ci si? w mie?cie Lake, na terenie po?o?onym na pó?nocny wschód od miasta, zwanym Serra delle grandini wzd?u? granicy z gmin? Domanico. Jest to du?y p?askowy?, wyznaczony przez Mte Verzi, w kierunku pó??nocnym przez C.zo Mennale i C.zo Valle Scura i wschodnim przez grzbiet Mt Squire - Mt Pugliese, po?o?ony na wysoko?ci powy?ej poziomu morza oko?o +1000 metrów . Elektrownia wiatrowa znajduje si? w gminie Galatro, Laureana di Borrello i S. Pietro di Carida. Elektrownia wiatrowa w mie?cie Mammoth usytuowana jest na terenie po?o?onym na pó?noc od miasta, zwanego P. no Limina wzd?u? granicy z miastem Cinquefrondi. Jest to teren o ma?o zró?nicowanie morfologii, znajduj?cy si? g?ównie zró?nicowanie na poziomie od + 800 do +900 metrów w kierunku pó?nocno zachodnim i po?udniowo wschodnim. Obszar pokryty zieleni? jest wolny od wysokiej ro?linno?ci obecnej w bezpo?rednim otoczeniu dzi?ki czemu nie ma wp?ywu na turbiny wiatrowe. Instalacja ma by? zbudowana w celu zmaksymalizowania potencja?u wiatru, a tym samym zmniejszy? mo?liwo?? zak?óce? mi?dzy tymi samymi turbinami wiatrowymi, rozprowadzonymi na trzech oddzielnych obszarach, na których b?d? zainstalowane 20 wie? o mocy 2 MW o sumarycznej mocy 40 MW.