REALIZACJA FARMY WIATROWEJ “LA MATINA”- ELEKTROWNIA WIATROWA CORLETO PERTICARA (WŁOCHY)

KLIENT

Energia Sud S.r.l.

Przybliżoną wartość PRACY

9,000,000

Rok budowy

2004

Projekt zak?ada instalacj? dziewi?tnastu wie? wiatrowych o mocy ok. 16 MW, co si? wpisuje w program rozwoju odnawialnych ?róde? energii w regionie Basilicata. Eoliczne farmy wiatrowe to nie tylko wie?a eoliczna, która przekszta?ca energi? wiatrow? w energi? elektryczn?, ale równie? w realizacj? podstawowych infrastruktur, takich jak: sie? podziemna zbieraj?ca wytwarzan? energi?; podstacja elektryczna, która powinna wi?za? energi? wyprodukowan? w tym ostatnim z krajow? sieci? dystrybucyjn?. W ca?o?ci projekt przewiduje: - wst?pne badanie miejsc, które zostan? poddane interwencji; identyfikacj? istniej?cych tam zagadnie? i gruntowne spojrzenie na miejsca; - utworzenie ponad 50 m wysoko?ci wie? z rurow? konstrukcj? no?n?, zakotwiczone w celu naliczania gruntu przez po?rednie fundamenty o g??boko?ci 22 m; - utworzenie kabin elektrycznych zawieraj?cych elektryczne ramy do ochrony i przekszta?cania wytwarzanej energii; - W pobli?u instalacji istnia?a dost?pno?? dost?pu do wie?owcowej ?ywotno?ci, usystematyzowanie przestrzeni i integracja ?ywotno?ci. - Po?o?enie podziemnego kabla ??cz?cego instalacj? z podstacj? elektryczn? przydzia?u. - Realizacja podstacji elektrycznej do transformacji energii z 20 KV do 150 KV i wprowadzanie jej do sieci dystrybucji krajowej. Charakterystyka robót: - wysoko?? wie?y: 55 m - ?rednica podstawy wie?y: 3,40 m - ?rednica wirnika: 56 m - pojemno?? generatora powietrza: 0,85 MW - d?ugo?? przewodu przy 20 KV: 11 Km -Zarz?dzanie podstacj?: transformacja energii z 20 KV do 150KV przez transformator pracuj?cy na oleju 16A.