KOLEJ LINIOWA MONTESANTO – STACJA SANT’ELMO PRZY VIA TITO ANGELINI – NEAPOL

KLIENT

Comune di Napoli

Przybliżoną wartość PRACY

4,950,000

Rok budowy

2005

Kolej linowa Montesanto, ??cz?ca Montesanto z Corso V. Emanuele i ulic? Morghen (dzielnic? Vomero), ma dwie g?ówne stacje w Montesanto i Morghen Street oraz centraln? stacj? w Corso V. Emanuele. Jest to jedna z czterech linii kolejowych linowych, które w Napolu stanowi? idealne rozwi?zanie dla po??czenia dolnej cz??ci miasta ze wzgórzami. Wzd?u? trasy kolejki linowej, nad ulic? Raffaello, ze wzgl?dów technicznych (dotycz?cych ?rodków mechanicznych i geometrii torów), jedena z dwóch sk?adów zatrzymuje si? po drodze, ale bez wypuszczania pasarzerów, a drugi ma przystanek na stacji w Vittorio Emanuele. Miasto Neapol, ze wzgl?du na du?e obci??enie ze strony turystów doje?dzaj?cych do muzeum San Martino i zamku S. Elmo, postanowi?o utworzy? now? stacj? po??czon? ze wspomnianym wcze?niej przystankiem technicznym. Projekt zak?ada wykorzystanie tego technicznego przystanku i utworzenie ??cza w formie galerii, dobrze (po??czenie pionowe) i budynku stacji dedykowanego muzeum. Budynek stacji znajduj?cy si? w Tito Angelini Street i ma trzy poziomy. Zostanie on umieszczony na terenie zniszczonego budynku rewitalizuj?c przestrze? zewn?trzn?, zajmuj?c? si? nadzorem pok?adowym i b?dzie mia? dwa podziemne poziomy znajduj?ce si? poni?ej poziomu ulicy oraz miejse, gdzie znajduje si? winda. Elementy do wykonania s? nast?puj?ce: - parter: wej?cie do stacji i taras z widokiem; - pierwsze pi?tro: pomieszczenia techniczne; - drugie pi?tro: drzwi spinningowe (w tym dost?p do windy i ograniczenie dost?pu do urz?dze? licencjonowanych) oraz dost?p do strefy technicznej. Projekt obejmuje rozbiórk? istniej?cego skrzyd?a budynku i przeniesienie go do istniej?cego ju? miejsca nowej stacji, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami klinometrycznymi. Po??czenie pomi?dzy powieszchniow? cz??ci? stacji, a przej?ciem do podziemnego obszaru technicznego ma ??czn? d?ugo?? ok. 60 m. Wy?ej wymienione elementy zosta?y zaprojektowane tak, aby wyj?cia awaryjne by?y w ?rodkowym poziomie. Droga mi?dzy studni? a platform?, o przybli?onej d?ugo?ci 80 m, jest ostatnim przej?ciem mi?dzy stacj? a kolej?. Cechy projektu: Liczba poziomów budynku: jeden poziom zewn?trzny i dwa poziomy podziemne. ??czna powierzchnia ca?kowita: 1.290 metrów kwadratowych. Rodzaj budynku: budynek ?elbetowy G??boko??: 60 m ?rednica studni: 12 m Liczba wind w studni: 4 Przej?cia d?ugosci: 60 m Droga przej?cia szeroko?ci: 7 m K?t nachylenia przej?cia: 8% Sposób wykonania metod? wiercenia: tradycyjna