LINIA KOLEJOWA ALIFANA – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE NIESBĘDNE DO REALIZACJI INWESTYCJI

KLIENT

Torno Internazionale S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

11,390,000

Rok budowy

2005

Projekt kanalizacji wzd?u? ulic Baku i Galimberti w Neapolu integruje ca?y projekt modernizacji i rozbudowy kolejowego "Alifana" - "Napoli - Teverola". Konstrukcja kana?u by?a potrzebna z powodu problemów powsta?ych w wyniku przemieszczenia dwóch odcinków kanalizacji, które uleg?y zniszczeniu wzd?u? ulicy Plebiscito i "Via dell'abbondanza" w dzielnicy Piscinola w Neapolu. Ze wzgl?du na wiele wykrytych zak?óce? na ca?ej trasie i problemów w kolejno?ci czasu z powodu wielu ruchów podziemnych, wybór projektu by? nastawiony na zastosowanie techniki "mini tunel". Najwy?szy punkt nad tunelem przechodzi od istniej?cych budynków w granicy od 2 do 3 m. Struktura podbudowy przeznaczona do stosowania w technologii minitunnellingu sk?ada si? z 5 po?rednich wa?ków nap?dzaj?cych, wykonanych ø 1000 pala, pokrytych ?elbetonem podczas wukonywania, na których ka?da g??boko?? ma by? ograniczona, a po wykonaniu robót wa?ki b?d? s?u?y? jako studzienki kanalizacyjne. Z ka?dego wa?u zostanie wykonana cz??ci kana?u do nast?pnego wa?u poprzez instalacj? rury wpuszczanej. Podszewka ma zmienn? ?rednic? zewn?trzn? (2600mm / 3000mm), o charakterystyce konstrukcyjnej w?asciwej do procesu osadzania w glebie za pomoc? maszyn podno?nych. Ko?cowa sekcja ma 60 metrów d?ugo?ci i osadzona jest w "Secondigliano". Realizacja przebiega identycznie do pocz?tkowego wzniesienia, z technik? ci?cia i ok?adania, mi?dzy grodziami ograniczonymi ø 600. Pomi?dzy grodziami b?dzie wybudowany prostok?tny odcinek kanalizacyjny z kopu?? okr?g?? o wymiarach 250cm x 250cm. W zbiorniku b?dzie wymuszany niski przep?yw, a ca?a sekcja b?dzie równie? pokryta szkliwion? ceramik?. W wyborze najbardziej odpowiedniej technologii do budowy tunelu do g?ównego zbiornika o nominalnej ?rednicy 220 cm, decyduj?cy wp?yw mia?a: charakterystyka istniej?cej gleby oraz g?st? urbanizacja obszarów w oko?o. Z analizy profilu geologicznego wyszczególniono obecno?? wy??cznie ziarnistej gleby wzd?u? planowanej trasy.