METRO W BUKARESZCIE, LINIA 4 – "PARC BAZILESCU – STRAULESTI"

KLIENT

Astaldi S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

155,000,000

Rok budowy

2013

Prace s? umiejscowione na obrze?ach gminy Bu¬charest Sector 1 na przeci?ciu bd. We Bucurestii z ul. Durau Straulesti a? do mostu "Straulesti" i skrzy?owania z ul. Ctin Godeanu, na po?udniowej stronie jeziora Straulesti. Roboty budowlane sk?adaj? si? g?ównie z: • robót budowlanych 2 nowych stacji metra o nazwie "Straulesti" (d?ugo?? 339 ml, szeroko?ci 21m) i "Laminorului" o d?ugo?ci 286 ml, szeroko?ci 21m, wykonanych z wykorzystaniem technologii wykonania od góry. Dwie stacje obejmuj? i maj? dost?p do wszystkich zwi?zanych z nimi technologii; - Kaucja "Straulesti" obejmuje 7 linii bocznicowych i 5 linii prze?adowuj?cych tabor kolejowy (oko?o 140 m d?ugo?ci), budow? z?o?a wykonanego z góry na dó? technologii wykonawczej. - Tunel pomi?dzy z?o?eniem, a stacj? Straulesti Straulesti (o d?ugo?ci oko?o 200 m), wykonane przy u?yciu technologii top-down exe-cution. - dost?p do terminala wielomodalnego dla samochodów, wykonany z powierzchni przy pokryciu z?o?a "Straulest"; - turbiny do uzdatniania wody i wentylacji oraz do studni o du?ej g??boko?ci w celu sprowadzenia wód gruntowych do stacji; - Procesy dotycz?ce budowy podziemia zarówno depozytowego, jak i stacji, s? wykonywane równocze?nie do systemu nawadniaj?cego w celu obni?enia poziomu wód gruntowych obecnych w podziemiach (oko?o 7 m od powierzchni); • dwie interstacje s? dwoma pojedynczymi torami zwanymi Parc Ba¬zilescu - Laminorului (184 ml) i Laminorului - Straulesti (607 ml) wykonywane s? za pomoc? mechanizmu wykrawania tarczowego typu EPB (zbalansowanego na ziemi?) , z wykopem ?rednicowym 6,6 m. - Proces budowy tunelu wykonany jest tynkiem EPB i poprzedzony masywnymi zabiegami konsolidacji gleby na i poza stacjami w celu ochrony i wodoszczelno?ci. Zabieg polega na zastrzykach mieszanek cementowo - bentonitowych, które obejmuj? sekcj? tunelu na d?ugo?ci 15 m.