S.S. 145 “SORRENTINA” – BUDOWA NOWEGO S.S 145

KLIENT

Anas S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

52,800,000

Rok budowy

2013

Celem projektu jest dostosowanie obecnego przestarza?ego systemu linii S.S. 145, do nowych wymogów ruchu zwi?zanego z ci?gle zwi?kszaj?c? si? aktywno?ci? turystyczn? na Pó?wyspie Sorrentina. Rozwi?zanie uzupe?nia prace cz??ciowo ju? zrealizowane, a cz??ciowo zarzucone w 1997 r., umo?liwia po??czenie pó?nocnej cz??ci Pozzano, wybrze?a Castellamare di Stabia i regionu Vico Equense. Rozwi?zanie wymaga przede wszystkim specjlnego tunelu, który zaczyna si? od skrzy?owania Pozzano z lini? w obr?bie wybrze?a i ??czy si? podziemi? z istniej?cym tunelem w rejonie Vico Esqunece. Ca?kowita d?ugo?? tunelu wynosi 5.136,22 m. Wzd?u? tunelu mo?emy zidentyfikowa?: - po??czenie Pozzano, które ma by? doko?czone i w wi?kszo?ci ju? jest sfinalizowane. - tunel Pozzano rozpoczyna si? od wzgl?dnego skrzy?owania i schodzi do do?u Italcementi na ??cznej d?ugo?ci 1,042,09 m, w tym linia po?rednia o d?ugo?ci 46,39 m, która wymaga doko?czenia. - sztuczny tunel w??czony do otwartej przestrzeni w kierunku szybu Italcementi ma d?ugo?? 60 m. - Tunel Punta Orlandi, ju? wyko?czony, ma d?ugo?? 1256 m. - sztuczny tunel w??czony do otwartej przestrzeni w kierunku szybu Bikini po??czony z podstacj? wentylacyjn? ma d?ugo?? 47 m. - Tunel Scrajo I zak?ada wyko?czenie 219,30 m oraz pozosta?e 57,90 m przed tunelem i pozosta?o 377,53 m. - Ten ostatni ma 30 m d?ugo?? po?aczenia z dworcem kolejowym. - Tunel Scrajo II zosta? zrealizowany na 450,88 m d?ugo?ci ??czac si? z ju? istniej?cym tunelu Scrajo Seiano staj?c si? jednym tunelem o ??cznej d?ugo?ci 1739, 71 m. - Projekt jest zgodny z obowi?zuj?cymi normami, a zw?aszcza z przepisami LL.PP N. 7398 z dnia 06.12.1999 i N. 7735 z 08.09.1999 zgodnych z ANAS. Du?? uwag? po?wiecono starannemu doborze technologii kopania tak, aby respektowa? granice sejsma?no-wibrometryczne na?o?one przez Circumvezuvian sie? kolejow? na omawiane segmenty.