MODRENIZACJA ODCINKA DROGOWEGO S.S.96

KLIENT

Anas S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

19,900,900

Rok budowy

2006

Projekt przedstawia cz??? funkcjonaln?, wskazan? w ko?cowym projekcie jako pierwsz? cz???, ca?y projekt Tronco di Altamura – Matera, który zawiera odcinek drogi S.S.n. 96 wzd?u? Altamura, oraz cz??ciowo drog? S.S. n. 99, która od Altamura rozci?ga si? w kierunku miasta Matera. Ogólna budowa ma na celu odzyskanie sprawno?ci odcinków drogowych w odniesieniu zarówno do p?ynno?ci ruchu jak i do zdolno?ci po??czenia z jednostkami terytorialnymi. Znaczenie arterii polega na tym, ?e przecina tereny o wysokim wska?niku urbanizacji i wzro?cie demograficznym i zwi?zane z dzia?alno?ci? gospodarcz?. Projekt wykonawczy jest ostateczn? wersj? projektu, zgodnie z postanowieniem art. 35 dekretu nr 554 z 21/12/1999, in?ynieri? wszystkich procesów, i dlatego okre?la szczegó?owo form? realizacji. Budowa projektu polega na dostosowaniu si? do sekcji III CNR (cf oficjalny komunikat CNR 28/07/1980) od drogi krajowej na km 85+000 (pocz?tkowy wariant Altamura) drogi S.S. 96 na km 81+300 (z??czonej z S.S. 99). Odcinek drogi mie?ci si? wewn?trz systemu du?ych ??cze? sieci drogowych Bari – Matera, w pobli?u miejscowo?ci gminy Altamura. Projekt przewiduje wykonanie po??czenia drogowego mi?dzy la S.S. 96 "Barese" – Altamura i S.S. 99 " Matera" ??cz?ce dwie drogi krajowe. W projekcie oprócz przegl?du odcinka drogowego, jest przewidziana reorganizacja 4 po??cze? drogowych, jednego ronda, wi?kszych obiektów mostowych takich jak mosty i wiadukty, mniejszych obiektów mostowych takich jak w?azy, mury oporowe, grodzie. Budowa przewiduje na koniec, kompleksowy przegl?d problemów zwi?zanych z bezpiecze?stwem ruchu drogowego, z hydrologi? i z funkcjonalnymi urz?dzeniami wewn?trz odcinka drogowego w obiekcie.