AUTOSTRADA ORASTIE – SIBIU – OBSZAR 4 (RUMUNIA)

KLIENT

Astaldi S.p.A. - Euroconstruct S.A.

Przybliżoną wartość PRACY

110,000,000

Rok budowy

2013

Autostrada Orastile – Sibiu jest nowoczesn? arteri?, wa?n? tak dla krajowego planu transportu jak i dla aktywno?ci gospodarczo finansowej i równie? dla prac rozwojowych. Projekt przewiduje przejazd autostrad? w miejscach o du?ym  uroku, dlatego chocia?by w celu zminimalizowania na ile to mo?liwe wp?ywu na ?rodowisko, oprócz zapewnienia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, wykonawcy i projektanci musieli wybiera? w?ród z?o?onego doboru technicznego, a wysok? jako?ci?. Autostrada dzieli si? na cztery cz??ci: 1, Orastie - Sebes; 2; Sebes - Miercurea Sibiului; 3, Miercurea Sibiului - Saliste si Lotul 4, Saliste – Sibiu. Spo?ród tych czterech Italrom Inginerie Internationala (Italrom Mi?dzynarodowa In?ynieria) zosta?a wyznaczona przez Astaldi S.p.A. - Euroconstruct Trading S.R.L. - Astalrom S.R.L. do projektu numer 4. Trasa, dla tej cz??ci, przewiduje 16,235 km autostrady, zawartej mi?dzy Saliste (km 65+965), a obwodnic? Sibiu (km 82+200). Odcinek autostrady charakteryzuje si? obecno?ci? mostów i wiaduktów ró?nych rodzajów, sztucznym tunelem i licznymi pzejazdami nadziemnymi; dla pozosta?ych du?e znaczenie ma odcinek 74 km, dla którego przewidziana jest du?a interwencja niektórych zjawisk osuwania si? powierzchni. Spo?ród wielu mostów obecnych na trasie, du?e zaciekawienie wzbudzaj? wiadukty na odcinku autostrady 71 km i 73 km. Pierwszy z nich ma 680 m, wysoko?? 12 i rozpi?to?? 60m z wyj?tkiem tych zewn?trznych –40 m. Drugi, o ca?kowitej d?ugo?ci 245 m, wysoko?ci 5m i rozpi?to?ci tak?e 60 m ka?da (35 tych zewn?trznych). Obydwa wiadukty przewiduj? pok?ad z cz??ci mieszanej stali i betonu z metalem i p?yt zespolonych. Poszczególne aspekty tego typu stanowi? ca?kowity brak z??czy na ca?ej d?ugo?ci mostu i na wysoko?ci z elementów metalowych z wykorzystaniem efektu formy szalunku. Oba wiadukty s? zabezpieczone przeciwsejsmicznie za pomoc? systemu odwrotnych wahade?. Podpory zmiennej wysoko?ci mi?dzy 6 i 24 metry, zosta?y zaprojektowane w przekroju skrzynkowym z belk? monolityczn?. Fundamenty s? wykonane z pali o ?rednicy 1200 mm i zmiennej d?ugo?ci nie wi?kszej ni? 30 metrów. Oba wiadukty s? realizowane parami w kierunku trasy. Mostki s? wykonane z belek spr??onych i ró?ni? si? tylko geometryzacj? i funkcjonalno?ci? pokrycia. Pierwszy rodzaj stanowi estakada, wszystko wykonane poprzez szkic pomostu ci?g?ego (30 metrów prz?s?o g?ówne i 12 metrów prz?s?a boczne) ze wspornikami po?rednimi na podporach na kraw?dziach zewn?trznych nasypu drogowego i wsporniki boczne wykonane z przyczó?ek a?urowych. Szeroko?ci pomostu ró?ni? si? w zale?no?ci od znaczenia drogi (11 metrów przy drogach miejskich i 12 metrów przy drochach regionalnych). Inny rodzaj zosta? wykorzystany do przejazdów kolejowych niedaleko po??czenia dróg wjazdowych na autostrad?. W tym przypadku zosta? wybrany jako rozwi?zanie pomost ci?g?y 21 metrów i jednoprz?s?owy. Tak?e w tej sytuacji szeroko?ci pomostu s? zmienne w zale?no?ci od przej?cia drogowego. Konstrukcja jest wykonana z uk?adu belek spr??onych przyleg?ych i nast?pnie z wylewki uzupe?niaj?cej i usztywnienia z przyczó?kami wykonanami w betonie zbrojonym. Ostatecznie, mosty autostradowe, wykonane w zgodno?ci ze skrzy?owaniem dróg wodnych w ma?ej ilo?ci, przewiduj? tak?e one wybór pomostu jednoprz?s?owego o d?ugo?ci 21 metrów wsparte przez przyczó?ki ci?g?e. Pomosty wykonane w niezale?nych parach, s? zaprojektowane z belek prefabrykowanych przyleg?ych i wylewki uzupe?niaj?cej i usztywnienia . Dla wszystkich rodzajów, fundamenty s? przewidziane po?rednie na palach o ?rednicy 1080 i o d?ugo?ci mi?dzy 20 i 25 metrów. Du?ym zainteresowaniem cieszy si? odncinek na 71 km dzi?ki któremu, morfologia gruntów istniej?cych wed?ug geometryzacji trasy autostradowej zaproponowa?a wykonanie dwukomorowego tunelu drogowego. Takie dzie?o ma d?ugo?? 340 metrów i wyst?puje na odcinku od 71 + 869 km do 72 + 209m. Technologicznie tunel jest wykonany poprzez wykonanie cz??ci strukturalnej z?o?onej pionowych przepon betonowych, wylewanych na budowie (o d?ugo?ci do 20 metrów). Cz??? konstrukcyjna jest wykonana poprzez technik? top-down w celu optymalizacji zachowania statycznego w fazie realizacji oprócz korzy?ci otrzymanych z minimalizacji skutków spowodowanych przez wykop. Przy takiej budowie, tak?e szczególn? uwag? po?wi?cono analizie hydrologicznej wokó? tunelu i wymiarowaniu systemu odprowadzania wód z p?yty jak i ewentualnych wód drena?owych w bocznych ?cianach szczelinowych.