PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 POZNAN - WROCLAW, Korzeńsko (bez węzła) – Węzeł „Widawa”

KLIENT

Astaldi S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

115,000,000

Rok budowy

2015

Projektowany odcinek nowej drogi ekspresowej S-5 po??czy dwa du?e miasta – Pozna? i Wroc?aw. Odcinek ten ma d?ugo?? 19,45 km i zosta? zrealizowany na terenie województwa dolno?l?skiego, gminy Trzebnica i gmina Wroc?aw.

Droga ekspresowa zosta?a wykonana wed?ug nast?puj?cego uk?adu: - Klasa techniczna: S - Pr?dko?? projektowa: Vp=100 km/h - 2 jezdni o dwóch pasach ruchu i pasie awaryjnym o szeroko?ci 2x3,5+2,5= 9,5m ka?da; - pasa dziel?cego wraz z opaskami o szeroko?ci co najmniej 11m (który stanowi rezerw? pod 3 pasy ruchu). Projekt zosta? wykonany na zlecenie generalnego wykonawcy Astaldi S.p.A. IRP Biuro Projektów wykona?o Projekty Budowlane i Wykonawcze nast?puj?cych obiektów in?ynierskich: - 11 obiektów mostowych w ci?gu trasy S-5, o d?ugo?ci od 750.90m  do 15.84m - 8 wiaduktów nad tras? S-5, o d?ugo?ci od 147,94m  do 27,94m - 26 przepustów hydrologicznych i ekologicznych. Obiekty mostowe zosta?y zaprojektowane z uwzgl?dnieniem wymaga? otoczenia i warunków geotechnicznych, odmiennych dla poszczególnych przypadków.  Ustroje no?ne obiektów zaprojektowane zosta?y z wykorzystaniem ró?nych technologii budowlanych – ustrój no?ny skrzynkowy wykonany metod? nasuwania, belki prefabrykowane typu T, ustroje dwu i trójbelkowe – wykonane na budowie.