PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S8 od węzła „Marki” do węzła „Radzymin Płd ” – Zadanie 2

KLIENT

Astaldi S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

80,000,000

Rok budowy

2016

Projektowany odcinek nowej drogi ekspresowej S-8 stanowi cz??? Pó?nocnej Obwodnicy Warszawy. Odcinek ten ma d?ugo?? 7,24 km i zosta? zrealizowany na terenie województwa mazowieckiego, gminy Radzymin i gminy Marki.

Droga ekspresowa zosta?a wykonana wed?ug nast?puj?cego uk?adu: - klasa techniczna: S - pr?dko?? projektowa: Vp=100 km/h - dwie jezdnie szeroko?ci po 10,5 m (3 x 3,5m) ka?da - pasa dziel?cego wraz z opaskami o szeroko?ci co najmniej 5m. Projekt zosta? wykonany na zlecenie generalnego wykonawcy Astaldi S.p.A. IRP Biuro Projektów wykona?o Projekty Wykonawcze oraz Nadzór Autorski nast?puj?cych obiektów in?ynierskich: - 9 obiektów mostowych w ci?gu trasy S-8, o d?ugo?ci od 25 do 330 m - 1 wiaduktu nad tras? S-8, o d?ugo?ci od 54 m - 8 przepustów hydrologicznych i ekologicznych. Obiekty mostowe zosta?y zaprojektowane z uwzgl?dnieniem wymaga? otoczenia i warunków geotechnicznych, odmiennych dla poszczególnych przypadków.  Ustroje no?ne obiektów zaprojektowane zosta?y z wykorzystaniem ró?nych technologii budowlanych – belki prefabrykowane typu T oraz ustroje ramowe.