WYKONANIE OBWODNICY DO MIASTA TARGU-JIU

KLIENT

Collini Lavori S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

32.000.000

Rok budowy

2016

Projektowana trasa jest g?ówn? obwodnic? centrum miasta Targu-Jiu, niezb?dn? do zapewnienia odpowiedniej przepustowo?ci miejskiego systemu dróg. Obwodnica zapewnia tak?e po??czenie ze wszystkimi drogami wyjazdowymi z miasta. Nowo wybudowany odcinek ma ??czn? d?ugo?? oko?o 20 km i le?y ca?kowicie w regionie Gorj.

Parametry techniczne trasy: - Droga klasy "C" - Pr?dko?? projektowa - Vp = 80-100 km / h - trasa dwukierunkowa o szeroko?ci pasa 2X3,5m + pas pomocniczy 1,5 m w dwóch kierunkach. Projekt zosta? wykonany dla generalnego wykonawcy, firmy Collini Works S.p.A., bior?cej udzia? w przetargu na wykonanie nowego wariantu trasy. ITALROM srl otrzyma? zlecenie na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla nast?puj?cych obiektów: - 1 wiadukt o konstrukcji stalowej w km 0 + 579, zbudowany jako przeprawa przez rzek? Jiu - d?ugo?? ca?kowita obiektu: 230 m, ilo?? prz?se?: 3 (w konfiguracji 70 m +90 m + 70 m) - 1 wiadukt o konstrukcji stalowej w km 14 + 300, b?d?cy cz??ci? ??cznicy z tras? E79, przebiegaj?cy nad lini? kolejow? oraz drog? krajow? DN66, d?ugo?? ca?kowita obiektu: 130m, ilo?c prz?se?: 3 (w konfiguracji 40m + 50m + 40m) - 1 wiadukt betonowy z belek prefabrykowanych typu V w km 3 + 000, zbudowany jako przeprawa przez rzek? Susita, ca?kowita d?ugo?? obiektu: 130m, ilo?? prz?se?: 5 (w konfiguracji 20m + 3x30m + 20m). Wszystkie obiekty zosta?y posadowione w sposób po?redni, na palach wielko?rednicowych (?r. 1.08m i 1.50m). Zgodnie z wymaganiami zamawiaj?cego, przyczó?ki zosta?y zaprojektowane w konstrukcji masywnej. Ze wzgl?du na bardzo ograniczon? przestrze?, po??czenie z nasypem wykonane zosta?o przy u?yciu sto?ków z gruntów zbrojonych. Wybór rozwi?za? technologicznych dla ustrojów no?nych zosta? dokonany w oparciu o analiz? kosztów, które bior? pod uwag? lokalne wymogi prawne. Dla obiektów w km 0 + 579 oraz km 14 + 300, bardziej op?acalna okaza?a si? redukcja ilo?ci podpór po?rednich czego konsekwencj? by?o wykonanie ustrojów w konstrukcji stalowej. Natomiast wiadukt w km 3 + 000 zosta? wykonany w technologii belek prefabrykowanych typu V ze wzgl?du na nisk? skrajni? w stosunku do rzeki o bardzo silnym nurcie.