BUDOWA STACJI KOLEJOWEJ I PARKINGU - STACJA AVELLINO

KLIENT

A.IR. S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

10,300,000

Rok budowy

2008

Projekt Dworca autobusowego mia? nie tylko spe?nia? podstawowe funjcje zwi?zane z transportem, ale tak?e zagospodarowa? ca?y obszar, jako wielofunkcyjny osrodek miejski. Projekt powsta? z konieczno?ci przystosowania Dworca do wspó?czesnych warunków bezpiecze?stwa i poprawy funkcjonalno?ci starego budynku zaprojektowanego i zbudowanego w latach ’80. Wówczas projekt nie zosta? doko?czony z powodu z?ego zarz?dzania ?rodkami i uchybie? w kwestii bezpiecze?stwa. Dlatego, ca?kowicie nowy szkic dotyczy? tak wzoru ruchu samochodowego jak i wewn?trznych ?cie?ek dla pieszych w terminalu. Wraz z reorganizacj? przep?ywu samochodowego i pieszego, zosta?o wyznaczone inne zastosowanie zakrytych i odkrytych obszarów dworca autobusowego, w celu zapewnienia systemowi wielofunkcyjnych pomieszcze? bardziej korzystnych i wydajnych ekonomicznie. Strategicznym zadaniem przebudowy projektu jest realizacja nast?puj?cych punktów: - powi?kszy? zdolno?ci operacyjne dworca autobusowego, - polepszy? jako?? transportu publicznego, - rozlokowa? na stacji autobusowej równie? obszary o charakterystyce miejskiej, - rozwin?? kryterium maksymalnego bezpiecze?stwa, - rozwin?? za pomoc? techniki komputerowej, funkcje kontroli i zarz?dzania, - rozwin?? dzia?alno??. Budynek przeznaczony do obj?cia funkcji terminalu autobusowego i zada? zewn?trznych linii transportu, ma trzy wyra?nie rozpoznawalne segmenty, ka?dy o przekroju prostok?tnym z centraln? przestrzeni? przeznaczon? do parkowania autobusów. Na rzucie, budynek podzielony jest na skrzyd?a wschodnie, zachodnie oraz po?udniowe, które ze wzgledu na du?? ró?nic? poziomów drogi dojazdowej zosta?y zaprojektowane na ró?nych rz?dnych wysoko?ciowych. Funkcje obiektu zosta?y przypisane w nastepujacy sposób: Poziom +2: taras widokowy, Poziom +1 wej?cie g?ówne – hol – kasy biletowe, Poziom 0: plac autobusowy przyjazdy i odjazdy, Poziom-1: parking prywatny i s?u?bowy oraz dla pojazrów pod wynajem