UNIWERSYTET MOLISE

KLIENT

SVEI S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

10,600,000

Rok budowy

1999 - 2002

BUDYNEK PENSJONATU

Budynek Pensjonatu i Biur stworzono w celu przyj?cia wi?kszej liczby studentów doje?d?aj?cych oraz by zapewni? wi?ksz? powierzchni? Administracji Uniwersytetu,stanowi kolejny krok w kierunku ostatecznego zako?czenia Generalnego Projektu Uniwersytetu Molise w miejscowo?ci Vazzieri w gminie Campobasso. Budynek ze wzgl?du na kszta?t prostok?ta o bokach 53x19, dzieli si? na trzy pomosty nadziemne, z pomieszczeniem technicznym zlokalizowanym na poddaszu, a pokrycie dachu sk?ada si? z dwóch pochy?ych po?aci. Plan przesuwa si? wzd?u? kierunku pó?nocno wschodniego, równolegle do istniej?cej drogi miejskiej, która oddziela budynek od strony wschodniej; na pó?noc jest budynek Biblioteki, gdzie od zachodu jest oddzielony przez urwisko, które schodzi a? do ulicy Alessandro Manzoni. Ca?a konstrukcja jest wykonana z betonu. Fundamenty s? po?rednie. Du?e znaczenie w projekcie geotechnicznym maj? grodzie ochrony zboczy.

 

CENTRUM SPORTOWE

Centrum Sportowe stanowi kolejny krok w realizacji Projektu Generalnego Uniwersytetu Molise w miejscowo?ci Vazzieri (CB). Kompleks pojawi si? jako po??czenie biblioteki z biurami administracji i s?siaduj?cego obszaru miejskiego wykorzystanego jako parking. Budynek sk?ada si? z dwóch segmentów: pierwszy ze sklepieniem ?ukowym i prostok?tnym planem, przeznaczony na boisko sportowe i trybuny; drugi plan regularny, po??czony z pierwszym, mie?ci dwie sale gimnastyczne, przebieralnie i pomieszczenia s?u?bowe dla sportowców. W po??czeniu z bibliotek? jest przewidziany hol, depozyt na sprz?t, strefa kontroli, pogotowie ratunkowe z pakietem us?ug i pomieszczenia techniczne. Jednostki ch?odzenia s? rozmieszczone w dachu nad salami gimnastycznym. W zwi?zku z tym kompleks sk?ada si? z dwóch odr?bnych cz??ci, ??czone strukturalnie i z samodzielnym funkcjonowaniem a mianowicie: - Cz??? A – przeznaczona dla obiektów sportowych, na sprz?t i na us?ugi dla sportowców – Cz??? B – przeznaczona do u?ytku publicznego. Cz??? ze schodami – na po??czenie dziedzi?ca z parkingiem. Projekt zak?ada wykorzystanie betonu, stali i elementów drewna klejonego. Ze wzgl?du na s?ab? no?no?? gruntu w miejscu budowy, wszystkie fundamenty s? po?rednie z palami o ?rednicy wi?kszej ni? 600 mm i g??boko?ci mi?dzy 15 i 20m.

 

BIBLIOTEKA

Budynek biur administracyjnych do zarz?dzania bibliotek? jest jednym z ostatnich przedsi?wzi?? na zako?czenie Generalnego Projektu Uniwersytetu Molise w miejscowo?ci Vazzieri (CB). Obecny projekt obejmuje równie? budow? kot?owni i k?adki dla pieszych. Plan budynku jest w kszta?cie L, o maksymalnej wielko?ci m. 71 wed?ug pod?u?nej osi i m. 43 wed?ug osi poprzecznej. Budynek podzielony na trzy poziomy nadziemne oprócz stropu, dzieli si? na dwa du?e segmenty, których pierwszy jest skonstruowany wzd?u? pod?u?nej osi budynku z dachem dwuspadowym, gdzie druga ma tak?e dach sko?ny ale w kszta?cie kwadratu. G?ówna konstrukcja jest zbudowana z elementów stalowych i betonowych. Fundamenty po?rednie s? zrobione z pali o ?rednicy 800/1000 i o podobnej g??boko?ci 20 m. Natomiast kot?ownia sk?ada si? z jednego poziomu nadziemnego i znajduje si? w pó?nocnej cz??ci budynku Biurowego. Ma ona plan trapezoidalny o boku 18.50 i 12.50m i o wysoko?ci m. 3.70. od szczytu do fundamentów. Struktura no?na jest w elementach z betonu zbrojnego, rozmieszczonych wzd?u? jej obwodu, w którym za?o?ono strop ze strunobetonu.

 

AUDITORIUM

Wykonanie Audytorium jest cz??ci? Projektu Generalnego Uniwersytetu Molise, w miejscowo?ci Vazzieri (CB). Budynek obj?ty projektem rozprzestrzenia si? wzd?u? trasy zachód-wschód na obszarze s?siaduj?cym od zachodniej strony z drog? gminn?, która oddziela go od budynku Biblioteki, od pó?nocy ogrodzenie murowane przy ulicy Villa Spettrini; od wschodu Budynek Nauk i od po?udnia obszar us?ugowy, do którego wej?cie jest przy ulicy Viale Alessandro Manzoni. Z projektem budynku ??czy si? deptak podzielony wzd?u? rampy, który przechodzi nad drog?, i ??czy obszary i szlaki mi?dzy Wydzia?em Nauk a Budynkami Administracyjnymi. Budynek Audytorium zbudowany jest z czterech poziomów nadziemnych i z segmentu przeznaczonego na instalacje, mieszcz?cy si? na ostatnim poziomie. Linia grzbietu dachu Audytorium pod??a za pod?u?n? osi? budynku i ??czy si? z rynn? i z wierzcho?kiem dachu Budynku Nauk, stwarzaj?c w ten sposób nachylenie dachu, podparte przez mury Auli. Plan budynku ma nieregularny kszta?t, wpisany w trapez, z odpowiedni? podstaw? 29 m i 50 m. Wysoko?? to oko?o 32 m. Ca?a budowa wykonana prawie z betonu, oparta na palach o ?rednicy 600 mm i g??boko?ci 15 i 20 m. Aula zbudowana jest na szczeblach w kszta?cie trójk?ta, którego wierzcho?ek lokalizuje form? pier?cieniowat? z betonu i której szczyt zlewa si? z betonowymi belkami pomostu przykrywaj?cego. Obszar przeznaczony na schody ruchome jest po?o?ony po dwóch przeciwnych stronach sali g?ównej, co wspó?gra z istniej?cym budynkiem jak i z obszarem zewn?trznym, który jest odgraniczone na szczycie przez taras na dachu. Budynek pokazuje z pó?nocy i z zachodu, dwa fronty o wysoko?ci m 7.00, które opadaj? na Wschód na m 3.50 w punkcie styku z istniej?c? struktur? Uniwersytetu.

 

ROLNICTWO

Wydzia? Rolnictwa, fragment Projektu Generalnego urz?du Uniwersytetu Molise w miejscowo?ci Vazzieri (CB), przedstawia w skrócie jeden z pierwszych kroków realizacji kompleksu uniwersyteckiego. Obszar bior?cy udzia? w projekcie obejmuje stok z g?ównej trasy, która rozwija si? w kierunku pó?nocno-wschodnim, z ró?nic? wysoko?ci w kierunku poprzecznym oko?o 10.00m.; ten obszar jest odgraniczony od zachodu przy drodze dojazdowej, która oddziela go od budynku szko?y ?redniej, na pó?nocny wschód do drogi miejskiej, na po?udnie do obszaru zieleni przeznaczonej jako parking dla Wydzia?u. Wydzia? stanowi? trzy budynki orbitalne wokó? centralnego rdzenia, wokó? których s? rozmieszczone g?ówne manewrowe drogi wertykalne; wewn?trzny kompleks, by? przedmiotem pierwszego etapu ju? zrealizowanego, budynek Atrio i Laboratoriów. Trzeci budynek, dotycz?cy przedmiotu interwencji, dzieli si?, tak jak wcze?niejsze ju? wykonane, z pi?ciu pok?adów naziemnych plus p?yta dachowa. Budynek w kszta?cie prostok?ta o bokach 64x28 m, przedstawia dach dwuspadowy, który przykrywa ca?y obwód zewn?trzny budynku. Ca?a struktura budynku wykonana z betonu, oparta na s?upkach o ?rednicy mi?dzy 600 a 1000 mm o d?ugo?ci oko?o 15 m.