"Naukowcy mazą o realizacji wielkich rzeczy.
Inżynierowie je wykonują" (James Michener)

PARTNERZY I INICJATYWY

Confindustria Romania

Confindustria Rumunia w lipcu 2005 roku zosta?a uznana jako oficjalny partner do negocjacji z rz?dem i zwi?zkami zawodowymi w kwestiach kluczowych dla firm w?oskich obecnych w Rumunii.

Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu

Spó?ka Italrom Inginerie Internationala S.r.l. oraz Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu wspó?pracuj? przy programie stypendium dla ?wie?ych absolwentów uczelni, wprowadzaj?cym ich w realnia rynku pracy w zawodzie In?yniera Budownictwa.

Politechnika w Bukareszcie UTCB

Spó?ka Italrom Inginerie Internationala S.r.l. oraz Politechnika w Bukareszcie Neapolu wspó?pracuj? na polu In?ynierii Budowlanej celem dostosowania dydaktycznych kierunków formowania studentów do wymaga? rynkowych oraz promowania wspó?pracy mi?dzynarodowej z innymi centrami akademickimi.